Intersat S.R.L.

Intersat S.R.L este un operator alternativ de servicii de comunica?ii de date, telefonie fix? ?i hosting pentru pia?a business. Certificat? ISO 9001, compania furnizeaz? servicii stabile de comunica?ii pe care le gestioneaz? pân? la interfa?a de conectare a clien?ilor (end-to-end).

Istoric

Intersat S.R.L. s-a înfiin?at în anul 1993 ?i este înregistrat? la Registrul Comer?ului sub nr. J13/4682.

În anul 2000 societatea noastr? a ob?inut Autoriza?ia nr. 14 (eliberat? de c?tre Mininisterul Comunica?iilor ?i Tehnologiei Informa?iei) prin care s-a ob?inut dreptul de a presta institu?iilor publice de stat din Mun. Constan?a servicii de telefonie fix?: Direc?ia General? a Finan?elor Publice Constan?a, Consiliul Jude?ean Constan?a, Prim?ria Constan?a, etc.

Odat? cu liberalizarea pie?ei comunica?iilor electronice în anul 2003, Intersat S.R.L. a devenit operator public, Autoritatea Na?ional? de Reglementare în Comunica?ii acordând societ??ii noastre un bloc de 10.000 numere de apel în gama 0241-48XXXX.

Viziune

Lider de Calitate indiscutabil în furnizarea de solu?ii integrate de comunica?ii.

Misiune

Partener recunoscut ?i dorit pentru furnizarea solu?iilor de comunica?ii, prin care maximiz?m eficien?a de business a clien?ilor no?tri.

Valori

  • În?elegem nevoile clientului;
  • Solu?ii inovatoare;
  • Solu?ii de înalt? Calitate;
  • Echip? de încredere;